قبل
بعدی

صدور پروانه کسب

ارائه مدارک ملکی، مالکیت، اجاره، مبایعه نامه،سرقفلی همراه با ارائه تاییده کد پستی محل درخواست.

ارائه مجوز لازم برای رسته های لیتوگراف، چاپ بیسیک و دیجیتال

اخذ صلاحیت اماکن برای رسته های لیتوگرافی و کانون های تبلیغاتی

تکمیل فرم درخواست صدور پروانه کسب در اتهادیه

ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف جهت تقاضای صدور پروانه

ثبت نام در سایت اتاق اصناف تهران به منظور طی دوره آموزشی اصناف

مراجعه به اداره دارای محل کسب و اخذ کد پیش ثبت نام

تکیل فرم تمدید پروانه کسب در محل اتحادیه

ارائه اصل پروانه کسب قبلی

ارائه تاییده کد پستی محل

2 قطعه عکس 3×4 جدید

ارائه آخرین پرداختی به دارایی بابت ماالیات مشاغل