نام و نام خانوادگی: خلیل محمودی
نام تجاری: چاپ سیلک نادر مارك
آدرس::
وردآورد كوچه ياس (3) كوچه ششم پلاک 19طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 44988011