نام و نام خانوادگی: حسین شیخ زاده
نام تجاری: چاپ سيلك 110
آدرس::
خيابان 15 خرداد شرقي سرپولك كوچه شهيد غفاري كوچه شهيد بشيري پلا ک 7
راه ارتباطی
تلفن: 55601015