نام و نام خانوادگی: جهانگیر گورنگ
نام تجاری: چاپ سيلك گورنگ
آدرس::
كيلومتر18جاده مخصوص كرج خ داروپخش كوچه هشتم
راه ارتباطی
تلفن: 44993261