نام و نام خانوادگی: علی اسکندری خواه
نام تجاری: چاپ سيلك چاوش
آدرس::
خيابان سعدي شمالي خيابان شهيد مرادي نورپلاک 39طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77685738