نام و نام خانوادگی: حسین یعقوبی فر
نام تجاری: چاپ دیجیتال
آدرس::
تهرانسربلوار شاهد غربي خ شهيد محسن ترابي
راه ارتباطی
تلفن: 44564849