نام و نام خانوادگی: ماهرخ اسماعیلی مرز دشتی
نام تجاری: چاپ دیجیتال سامان
آدرس::
چهارراه خانقاه خيابان شهيد سيد حميدرضا مصباح كوچه يوسف خان حكيم پلاك 12 طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 33985687