نام و نام خانوادگی: مجید احمدزاده
نام تجاری: مهر و پلاک گیتی
آدرس::
بازار آهن شاد آباد بهاران 1 پلاک 3بلوك 30
راه ارتباطی
تلفن: 66215363