نام و نام خانوادگی: علی مصطفائی پایدار
نام تجاری: مهر و پلاک پايدار
آدرس::
دكتر هوشيار كوچه عباسي خيابان دامپزشكي پلاك 819 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66008883