نام و نام خانوادگی: ابواالفضل سبز علی
نام تجاری: مهر و پلاک نوين سبز
آدرس::
لويزان ، خيابان فرشايي ، كوچه حسين رضايي ، پلاك 6 ، طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 22981796