نام و نام خانوادگی: احسان اسدی
نام تجاری: مهر و پلاک رايانه پلاك
آدرس::
انقلاب فلسطين خيابان شهيد برادران مظفر خ انقلاب ساختمان 1058 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66480661