نام و نام خانوادگی: آرش آذرخش
نام تجاری: مهر و پلاک اميران
آدرس::
عباس آباد انديشه خيابان عبادي خ مطهري پلاک 321
راه ارتباطی
تلفن: 88550872