نام و نام خانوادگی: رسول حسن پور شاطر
نام تجاری: مهر و پلاک آفتاب
آدرس::
دانشگاه هنر خيابان آيت اله طالقاني خ وليعصر پلاک 1532طبقه 2 واحد شمالي
راه ارتباطی
تلفن: 66965201