نام و نام خانوادگی: رضا صدیق
نام تجاری: مهر و پلاك سازي نگارستان
آدرس::
خيابان خوش بين خيابانهاي آذربايجان و اروميه پلاک 879
راه ارتباطی
تلفن: 66430177