نام و نام خانوادگی: محمدرضا قاسم زاده
نام تجاری: مهر و پلاكسازي نگارستان غزال
آدرس::
ميدان رسالت ابتداي خيابان هنگام پلاک 17
راه ارتباطی
تلفن: 77893963