نام و نام خانوادگی: علی فضلی
نام تجاری: مهر و پلاک ماندگار
آدرس::
نوروز آباد بلوار خليج فارس بعد از چهارراه خيابان ياسر پلاك 23 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88725692