نام و نام خانوادگی: حجت بابازاده روشتی
نام تجاری: مهروپلاک رامين پلاك
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي بعداز خيابان سي تير كوچه نوبهارپلاک 20
راه ارتباطی
تلفن: 66706975