نام و نام خانوادگی: لطبف نمینی ثمرین
نام تجاری: مهروپلاكسازي پيام پلاك
آدرس::
پارك شهر خ خيام خ صور اسرافيل ساختمان كرمي پلاک 139طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33913297