نام و نام خانوادگی: مسعود ورزی رامندی
نام تجاری: مهروپلاكسازي پويا
آدرس::
خيابان وليعصر ميدان منيريه خيابان ابوسعيد پلاک 48
راه ارتباطی
تلفن: 55381907