نام و نام خانوادگی: محمد جواد کوکبی
نام تجاری: مهروپلاكسازي محمد
آدرس::
خيابان دكتربهشتي خيابان شهيدصابونچي پلاك 95 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88504922