نام و نام خانوادگی: محمد خلیلی
نام تجاری: مهروپلاكسازي قائم
آدرس::
ميدان خراسان خيابان 17شهريور خيابان شهيد نور مهدي پلاک 36 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33709569