نام و نام خانوادگی: مسعود نصیری بویونی
نام تجاری: مهروپلاكسازي عرفان
آدرس::
ابتداي خيابان دكتر شريعتي قبل از خ حقوقي كوچه پيرجمالي پلاک 39
راه ارتباطی
تلفن: 77539361