نام و نام خانوادگی: علیرضا شفیعی
نام تجاری: مهروپلاكسازي طراحان
آدرس::
داوديه كوچه شهيد سيد احمد بيان خيابان دكتر علي شريعتي پلاک 1159 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 22842930