نام و نام خانوادگی: علی شریفی نامی
نام تجاری: مهروپلاكسازي شريفي
آدرس::
خيابان دكترفاطمي مقابل وزارت كشور پلاک 26طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88975893