نام و نام خانوادگی: علی اکبر فیضی
نام تجاری: مهروپلاكسازي سي بي تا
آدرس::
چهارراه خانقاه كوچه يوسف خان حكيم خ شهيد مصباح پلاک 30
راه ارتباطی
تلفن: 33900863