نام و نام خانوادگی: نصرت اله سلیمی
نام تجاری: مهروپلاكسازي سليمي
آدرس::
خيابان 15خرداد كوچه موسوي كياني خ پانزده خرداد شرقي پلاک 172
راه ارتباطی
تلفن: 33554337