نام و نام خانوادگی: بهرام کاشانی
نام تجاری: مهروپلاكسازي سراج
آدرس::
پارك شهر خ صور اسرافيل بن بست ناصرالدين ميرزا پلاک 1/2
راه ارتباطی
تلفن: 33912027