نام و نام خانوادگی: نادر جهانگیری
نام تجاری: مهروپلاكسازي زيبا
آدرس::
خيابان دكترمفتح جنوبي روبروي ايران خودرو پلاك 173 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88826853