نام و نام خانوادگی: رضا مهاجری
نام تجاری: مهروپلاكسازي جوان
آدرس::
خزانه بخارائي بين فلكه سوم وچهارم خيابان شهيدحسيني پلاک 95
راه ارتباطی
تلفن: 55310687