نام و نام خانوادگی: رضا سلطانی جاوید
نام تجاری: مهروپلاكسازي جاويدان
آدرس::
جمالزاده خيابان نصرت خيابان كارگرشمالي پلاک 1130
راه ارتباطی
تلفن: 66928980