نام و نام خانوادگی: شهرام همایونفر
نام تجاری: مهروپلاكسازي اپل كامپيوتر
آدرس::
خيابان باب همايون ، خيابان صوراسرافيل ، ساختمان باقريان ، پلاك 79 ، طبقه زيرزمين ، واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 33111793