نام و نام خانوادگی: عبداله احمدی
نام تجاری: مهروپلاكسازي احمدي
آدرس::
خيابان آيت بالاترازچهارراه تلفنخانه پلاک 241
راه ارتباطی
تلفن: 77903001