نام و نام خانوادگی: رضا سوری
نام تجاری: ليتوگرافي فرهنگ
آدرس::
خيابان شهيد مدني خيابان شهيد محمودي پلاک 188طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77596913