نام و نام خانوادگی: مهشید معبد
نام تجاری: طراحی و گرافیک
آدرس::
دولت ، مطهري ، تهرانچي ، پلاك 16 ، زنگ 3 ، واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 22543789