نام و نام خانوادگی: علیرضا زکی زاده
نام تجاری: طراحي سپهر
آدرس::
خيابان فردوسي جنوبي ، پاساژصداوسيما ، پلاك 151 ، طبقه 2 ، واحد 65
راه ارتباطی
تلفن: 33935505