نام و نام خانوادگی: سمیرا رضوی مهربانی
نام تجاری: طراحي خدائي
آدرس::
خاني آباد نوشهرك شريعتي خيابان شهيد صمدي نبش كوچه 50پلاک 49 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55030041