نام و نام خانوادگی: امیر قاصر
نام تجاری: شركت چاپ سيلك گرايش تازه
آدرس::
كيلومتر 13جاده مخصوص كرج جنب كاشي ايرانا خ اميد كوچه 7 شرقي پلاک 7طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 42825151