اتحادیه صنف : کلیشه و کراور شهرستان تهران

(تولیدی) ماده ۱- فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت ، شخصا يا بوسيله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده ۲- در این اتحادیه صنفی برای ۱۲ رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود

1- گراور و لیتوگراف (با حداقل مساحت لازم ۶۰ متر مربع) کد آیسیک ۲۲۲۲۱۱

2- مهر و پلاک سازی ( تولید و تعمیر ) (با حداقل مساحت لازم ۱۲ متر مربع) کد آیسیک 369942

3- چاپ سیلک اسکرین (غیر از پارچه و الیاف) (با حداقل مساحت لازم ۹۰ متر مربع) کد آیسیک ۱۷۳۱۲۳

4- کارتوگراف (با حداقل مساحت لازم ۷۰ متر مربع) کد آیسیک ۲۲۲۲۱۲

5- گرافیک، خطاط و طراح (با حداقل مساحت لازم ۱۲ متر مربع) کد آیسیک ۹۲۱4۲۹

6– تولید و تعمیر مواد اولیه و دستگاه های لیتوگرافی و چاپ سیلک (با حداقل مساحت لازم ۱۲ متر مربع) کد آیسیک ۲۲۲۲۱۳

7- دفتر آگهی و تبلیغات (با حداقل مساحت لازم ۵۰ متر مربع) ( نشست ۲۲ و ۹۳ کمیسیون نظارت ) کد آیسیک ۷4۳۰۱۶

۸- تولید و تعمیر دستگاه های مهر و پلاک ( با حداقل مساحت لازم ۱۲ متر مربع) کد آیسیک
369949/1

۹ – تولید کلیشه های ژلاتینی (با حداقل مساحت لازم ۱۲ متر مربع) کد ایسیک ۲۲۲۲۱4

۱۰- خرده فروشی مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک (با حداقل مساحت لازم ۱۲ متر مربع) کد آیسیک
۵۲۳۸۱۹/۱4

11- عمده فروشی مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک (با حداقل مساحت لازم ۱۲ متر مربع) کد آیسیک
۵۱۵5۲۹/۲

12- چاپ دیجیتال (با حداقل مساحت لازم ۲۰ متر مربع) کد آیسیک
۲۲۲۱۰۹/4

 

تبصره ۱: حداقل مساحت واحدهای آگهی و تبلیغاتی ۵۰ متر مربع جهت واحدهایی که تا قبل از تصویب این آیین نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دریافت نکرده اند

 

تبصره ۲: واحدهای که دارای پروانه تاسیس یا فعالیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران هستند در صورتیکه از اداره اماکن نیروی انتظامی تاییدیه دریافت کرده باشند مشروط به عدم تغییر مکان نیازی به دریافت تاییدیه از اماکن نیروی انتظامی جهت صدور پروانه کسب ندارند

ماده ۳- صدور پروانه کسب در رسته « دفتر کار» صرفا جهت دارندگان پروانه کسب معتبر در ردیفهای 4،
۱،۲،۳
و ۹ با حداقل مساحت ۱۲ متر مربع بلامانع است. تبصره : در دفاتر کار، فروش مستقیم و تعمیر کالا ممنوع می باشد.

 

ماده ۴- لوازم و ابزار کار برای رسته های تحت پوشش اتحادیه شامل: الف – رسته یک طبق ضوابط و عرف اتحادیه. ب – رسته در حداقل یک دستگاه ماشین مهر سازی. ج – رسته سه حداقل یک دستگاه ماشین نیمه اتوماتیک خشک کن، برش، لوازم عکاسی و شابلون. د – رسته چهار دوربین ، قید کشی ، قید کنتاکت. ه – رسته پنج میز مخصوص گرافیک و طراحی و سایر لوازم مربوط.

ماده ۵- رعایت ضوابط صلاحیت فنی از مراجع مربوط

 

ماده ۶- رعایت ضوابط بهداشتی محیط کار طبق مقررات مربوط

ماده ۷- این ضوابط خاص در ۷ ماده و ۳ تبصره در دویست و یازدهمین جلسه مورخ
۱۶۰۰/۰۶/۰۹
کمیسیون نظارت شهرستان تهران براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی ضوابط خاص صدور پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ ق ن ص مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین ضوابط مورخ ۹۵/۰۲/۲۲ کمیسیون گردید و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد./
کمیسیون نظارت شهرستان تهران