قبل
بعدی

اعضای هیئت مدیره

آقای مجتبی معراج محمدی

سمت: ریاست اتحادیه

نام واحد صنفی:

لیتوگرافی و مهر و پلاک آرمان

آقای جلال ذکائی خیرآبی

سمت: نایب رئیس اول

نام واحد صنفی:

دفتر چاپ دیجیتال هنگام

آقای جواد آقاجانلو

سمت: نایب رئیس دوم

نام واحد صنفی:

لیتوگرافی کلک صبا

آقای محمد ابوالحسنی

سمت: دبیراتحادیه

نام واحد صنفی:

لیتوگرافی نگین

آقای غلامرضا دیرمینا

سمت: خزانه دار

نام واحد صنفی:

لیتوگرافی نگارین پرتو

آقای بهروز معراجی

سمت: بازرس اتحادیه

نام واحد صنفی:

مهر و پلاک سازی والا