قبل
بعدی
قبل
بعدی

اعضای هیئت مدیره

آقای مجتبی معراج محمدی

نام واحد صنفی : لیتوگرافی و مهر و پلاک آرمان
مسئولیت در اتحادیه : ریاست اتحادیه

آقای رضا انصاری

نام واحد صنفی :دفتر طراحی ارغوان
مسئولیت در اتحادیه : نایب رئیس اول

آقای بیژن بهادری

نام واحد صنفی : طراحی توسن
مسئولیت در اتحادیه : نایب رئیس دوم

آقای غلام رضا شجاع

نام واحد صنفی : شرکت تعاونی لیتوگرافان
مسئولیت در اتحادیه : دبیر اتحادیه

آقای امیر حسین قاسمی

نام واحد صنفی : ليتوگرافي طلوع
مسئولیت در اتحادیه : خزانه دار

آقای بهروز معراجی

نام واحد صنفی : مهروپلاكسازي والا
مسئولیت در اتحادیه : بازرس اتحادیه